Privacy Beleid

Heemkundevereniging Nijswiller hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
Privacy Beleid geven wij informatie hoe wij met persoonsgegevens om gaan.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
De heemkundevereniging Nijswiller zal zich te allen tijde aan de relevante wet- en regelgeving houden,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
   persoonsgegevens;
- passende en technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
   persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor
   deze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 
Als heemkundevereniging Nijswiller zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van dit Privacy Beleid nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het bestuur.
 
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van leden van de vereniging worden door Heemkundevereniging Nijswiller verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
- administratieve doeleinden;
- communicatie over uitnodigingen (jubileum, activiteiten, etc);
- grondslag voor contributie bepalingen;
- grondslag voor subsidieverstrekkers (gemeente; fondsen, etc).
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:- het overeengekomen lidmaatschap.
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Heemkundevereniging Nijswiller de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- voornaam;
- tussenvoegsel;
- achternaam;
- adres;
- postcode;
- (woon)plaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- geboortedatum.
 
Uw persoonsgegevens worden door Heemkundevereniging Nijswiller opgeslagen ten behoeve van voornoemde
verwerkingen voor de periode:
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Bewaartermijn
Heemkundevereniging Nijswiller bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- alle personen die namens Heemkundeverenging Nijswiller van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden
   aan geheimhouding daarvan;
- wij hanteren een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op
basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact
op te nemen met ons. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons
opnemen.